תקנון כרטיסי פריפייד למזנון

הגדרות:

 למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:

1.1" .קולנוע לב" ו/או "החברה" – בתי קולנוע לב בע"מ מרחוב דיזנגוף 50 בתל אביב

 ת.ד. 23521

2.1" .הכרטיס" – כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי בתי קולנוע לב למחזיק בו כנגד תשלום, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.

3.1" .האתר" – אתר האינטרנט של בתי קולנוע לב שכתובתו: lev.co.il

4.1" .סניפי בתי קולנוע לב" – סניפי בתי קולנוע לב המכבדים את השימוש בכרטיס.

2 .הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס. רכישת והחזקת הכרטיס

 מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת.

3 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך,

 מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו

 מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה.

4 .הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986

 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.

5 .הכרטיס ניתן לטעינה בסכומים נקובים של 50 , 100 , 200 ₪.

6 .טעינת הכרטיס תהא אפשרית בסניפי בתי קולנוע לב בלבד.

7 .הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצרים במזנון בתי קולנוע לב  בלבד עד לגובה הסכום הצבור  בכרטיס שברשותו, לפי המחירון המעודכן באותה עת.

8 .בכל רכישה שיבצע המחזיק בכרטיס, באמצעות הכרטיס, יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע מהסכום הצבור  בכרטיס. יתרת הסכום הצבור בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה /רכישות הבאות.

9 .הכרטיס יקנה למחזיק בו הטבה של %15 תוספת במעמד טעינת הכרטיס.

10 .ההטבה בקולנוע לב סמדר תקפה רק עבור רכישת פופקורן ושתייה קלה בבקבוק סגור בלבד.

11 .לבתי קולנוע לב הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, לפי העניין.

12. בתי קולנוע לב זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.

13 .רשימת סניפי בתי קולנוע לב עשויה להשתנות מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מראש למחזיקי הכרטיס.

14 . לא ניתן להמיר את יתרת הכרטיס במזומן  ו/או בכל הטבה כספית אחרת.

15 .לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים בעסקים המשתתפים ו/או בכלל.

16 .כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד.

17 .במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס למנהל סניף, כולל הזדהות לשם דיווח והמשך טיפול.

היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת החברה, תחסום החברה את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 3 ימי עסקים ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד. ויודגש, היה ופרטי הלקוח לא יופיעו במאגר הנתונים של החברה – כרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר.