הסכם פשרה

הסכם פשרה

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 5 לחודש ינואר שנת 2020

בין:                              פסח זקס, ת.ז. 050387372

מרחוב דגניה 8 פתח תקווה

(להלן: "המבקש")

 

על-ידי ב"כ עוה"ד טל לביא

מרחוב י.ד ברקוביץ' 4, תל אביב

(להלן: "בא כוח המבקש")

   מצד אחד

ובין:                             בתי קולנוע לב בע"מ, ח.פ. 510775018

מרחוב דיזנגוף 50, תל-אביב

(להלן: "המשיבה")

על-ידי ב"כ עוה"ד דני אטיאס ו/או דבי גל-און אהרונוב

מרחוב המסגר 42, תל-אביב, 6721123

טל': 03-6200307, פקס': 03-6295485

   מצד שני

הואיל          וביום 18/2/19 הגיש המבקש נגד המשיבה את ת"צ 43745-02-19 ("התובענה") במסגרתה הגיש בקשה לאישור התובענה כייצוגית ("בקשת האישור");

והואיל         ובתובענה ובבקשת האישור נטען, כי המשיבה הפרה את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ("חוק השוויון") ובין היתר תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ("תקנות השוויון"), בכך שלא עמדה בהוראות ודרישות הנגישות והציבה מכונות כרטוס אוטומטיות שאינן עומדות בהוראות ודרישות הנגישות ("ההפרה" ו/או "מכונות הכרטוס");

והואיל         והמשיבה הגישה תשובה לבקשת האישור (להלן: "התשובה"), וטענה, כי אין לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית וזאת, בין היתר, משום שהמשיבה פעלה בהתאם להוראות הדין, וזאת למרות שעל-פי תקנה 25(ג) לתקנות השוויון היא פטורה מהתקנת מכונות כרטוס מונגשות, כמפורט בחוות הדעת שהגישה, המבקש נעדר עילת תביעה אישית, התובענה אינה מתאימה להתנהל כתביעה ייצוגית, וכי קיים קושי ממשי באיתור חברי הקבוצה בהעדר חוות דעת או ראיות אחרות המלמדות על קיומה וגודלה של קבוצת בעלי המוגבלויות שביקשו להשתמש בשירותי המשיבה;

והואיל         והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן, בעקבותיו הגיעו להסכם פשרה ביניהם, מבלי שצד יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט ולהוצאתו אל הפועל, יביא לידי גמר את ההליכים בבקשת האישור ובתובענה עצמה;

והואיל         והצדדים מאמינים, כי הסכם פשרה זה הינו ראוי והוגן, כפי שגם עולה מתוכנו, וכן מאמינים הם, כי סיום ההליכים במסגרת הסכם פשרה זה יהא לטובת חברי הקבוצה;

 

 

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא, כותרות ונספחים

1.              המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.              כותרות פרקי ההסכם נועדו להקל על ההתמצאות ולא יהיה להן משקל בפרשנותו.

הצהרות הצדדים

3.       הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום התחייבויותיהם על פיו במלואן ובמועדן, והכל בכפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד.

4.              הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מי מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו, ובהתאם נערך הסכם זה מבלי להודות באחריות כלשהי ו/או בטענה כלשהי כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה בכל הקשור במישרין או בעקיפין לתובענה ולבקשת האישור.

התחייבויות המשיבה

5.              "הקבוצה" עליה יחול הסכם פשרה, כפי שהוגדרה בבקשת האישור, היא:

"כל אדם המתנייד בכיסא גלגלים ו/או אנשים נמוכי קומה אשר גובה העיניים שלהם כ- 110 ס"מ מפני הרצפה ו/או אנשים עיוורים ו/או עם ירידה משמעותית בראיה המגבילה את תפקודם היומיומי, שביקשו לעשות שימוש במכונות האוטומטיות של המשיבה אותן מפעילה המשיבה ברחבי ישראל ו/או אשר בבעלותה ו/או אשר בהחזקתה".

6.              המשיבה מצהירה, כי בכל מתחמי הקולנוע שלה בהן מותקנות מכונות כרטוס אוטומטיות, קיימות נכון למועד חתימת הסכם זה מכונות המונגשות באופן המפורט בחוות הדעת אשר הוגשה על ידה במצורף לתשובה.

7.              המשיבה תיתן לחברי הקבוצה את ההטבה הבאה:

א.             כל אדם בגיר, אשר יגיע לקופות הקולנוע של המשיבה ויציג תעודת עיוור, וכן כל אדם בגיר המתנייד דרך קבע בכיסא גלגלים ואשר יגיע לקופות הקולנוע של המשיבה ויציג תעודת נכה מתאימה – יהא זכאי לרכוש בקופות הקולנוע כרטיס לסרט בבתי הקולנוע של המשיבה ב- 10 ₪ בלבד (להלן: "ההטבה").

ב.       ההטבה היא אישית וחד פעמית לאדם, ותוקפה ל- 4 חודשים, אשר תחילת מניינם 30 ימים לאחר קבלת אישור בית המשפט את הסדר הפשרה ופרסום מודעה בעיתון, והיא לא תחול על הקרנות בסופי שבוע (שישי-שבת) או על הקרנות בימי חג ומועד (לרבות לא בימי חנוכה, פורים, פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות, חול המועד פסח/סוכות, וכיוצ"ב), וכן לא תחול על רכישת כרטיסים בטלפון ו/או באתר האינטרנט של המשיבה.

ג.       פרק הזמן שבו יחולו ההטבות יחל רק לאחר שיסתיים מצב החירום הזמני בגין מחלת הקורונה, ויותר למשיבה לחזור למהלך עסקים.

המשיבה מעריכה ששווי ההטבה הכולל הינו כ- 100,000 ₪.

 

 

 

 

8.              יצוין, כי ההטבה נקבעה, בין היתר, בשים לב לכך כי קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה בשאלת חובת המשיבה להצבת מכונות כרטוס אוטומטיות מונגשות מסוג כלשהו, בשים לב לכך, שהמשיבה פועלת כיום בהתאם להוראות החוק ותקנות השוויון ובשים לב לכך שבלתי אפשרי לאתר באופן פרטני את חברי הקבוצה שנמנעה מהם האפשרות לעשות שימוש באמצעות מכונות הכרטוס האוטומטיות של המשיבה, ובהתחשב בהיקף הפעילות של המשיבה ביחס לשוק.

9.              לנוכח ניסיון מצטבר ישנו קושי באיתור חברי הקבוצה כאמור לעיל ועל מנת להקל על מימוש ההטבה, מוסכם, כי בתוך 30 ימים מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסכם זה יהפוך לחלוט ("המועד הקובע"), יפרסמו הצדדים מודעה בעיתון יומי נפוץ, והמשיבה תתלה מודעה בדבר ההסדר וההטבה הגלומה בו בסמוך לקופות מתחמי הקולנוע של המשיבה בהם פועלות מכונות כרטוס אוטומטיות.

גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו

10.          הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות והבנות בהקשר לגמול ושכר הטרחה, אך הסכימו שאין בכך למנוע את קידום הסדר הפשרה בנושא הליבה..

11.          מוסכם על הצדדים, בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, כי שיעור הגמול למבקש ושכר הטרחה לבא כוחו ייקבע על ידי בית המשפט הנכבד לאחר סיום שלב ההתנגדויות, לאחר שכל צד יגיש את טיעוניו במועדים שייקבע בית המשפט הנכבד, אך הסכומים כאמור לא יעלו על הסכומים אותם פסק כבוד בית המשפט זה בת.צ 10051-10-18.

12.          כן מוסכם בין הצדדים, כי 75% משכר הטרחה של בא כוח המבקש, ככל וכבוד בית המשפט אכן יפסוק לו שכר טרחה כלשהו, ישולם במועד שייקבע כבוד בית המשפט ולאחר השלמת הביצוע ויישום הסכם ודיווח מתאים ואישור כבוד בית המשפט תשולם יתרת 25% שכר טרחת בא כוח המבקש.

תנאים נוספים

13.          הסכם זה ייכנס לתוקף בכפוף לאישור בלתי מותנה של ההסכם על ידי כבוד בית המשפט בפסק דין חלוט, מבלי שיערכו בו שינויים שלא יזכו להסכמת הצדדים.

14.          בכל ההוצאות למימוש ההסדר תישא המשיבה.

15.          במקרה של אי אישור בית משפט יהיה ההסכם חסר תוקף משפטי, כאילו לא נחתם מלכתחילה וכאילו לא ניתן פסק דין. בין היתר, יראו בהסכם זה כאילו לא בא לעולם ולא ניתן יהא להגיש הסכם זה על נספחיו ו/או להסתמך עליו ו/או לעשות בו או בתוכנו שימוש כלשהו. האמור לעיל יחול גם על טיוטות, מסמכים, עמדות, התנגדויות בדיקות וכל מסמך אחר או דברים בעל פה הקשורים להסכם זה.

ויתור על תביעות ומעשה בית דין

16.          עם אישור בית המשפט הנכבד להסכם פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין ויראו בו ויתור וסילוק של כל חברי הקבוצה, אשר לא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, ביחס לכל הטענות והעילות שהועלו כנגד המשיבה בבקשת האישור.

17.          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, מוותרים בזאת המבקש וחברי הקבוצה שלא נתנו הודעת פרישה כלפי המשיבה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה המפורטת בבקשת האישור במישרין ו/או בעקיפין.

18.          הצדדים לא יהיו רשאים לחזור בהם מהסכם הפשרה והסכם פשרה זה יחייבם מרגע חתימתו, גם עוד טרם שאושר על ידי בית המשפט.

אישור הסכם הפשרה

19.          בתוך שבעה ימי עסקים מיום חתימת הסכם זה, יגישו הצדדים בקשה משותפת לפרסום על הגשת הבקשה ועיקרי תנאי הסדר הפשרה .

20.          בחלוף פרק הזמן להגשת התנגדויות בדין ו/או במועד שייקבע על ידי בית המשפט הנכבד, בכפוף למצב העובדתי, האם הוגשו התנגדויות של הציבור ו/או לא הוגשו התנגדויות של הציבור ו/או הגשת התנגדויות של היועץ המשפטי לממשלה ו/או אי הגשת התנגדויות מטעם היועץ המשפטי לממשלה, כנגזרת לכך בכפוף להוראות ו/או החלטות בית המשפט ו/או אישור הסדר הפשרה בין הצדדים AS IS  ו/או בהבהרות ו/או הסתייגויות ו/או הנחיות ו/או כל הוראה ו/א החלטה של בית המשפט הנכבד ובמועדים שייקבעו על ידי בית המשפט ו/או תוך שבעה ימים מהמועד הרלוונטי לסיום הגשת ההתנגדויות ככל שלא יוגשו ו/או סיום דיון והכרעה בהתנגדויות תוגש בקשה מתאימה ורלוונטית לאישור בית המשפט לפרסום אישור בית המשפט הנכבד של הסדר הפשרה בין הצדדים.

שונות

21.          הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ביחס לעניינים המוסדרים בו ולא יהיה תוקף לכל הסכמה או מצגים, בין בעל פה ובין בכתב (ככל שישנם), אשר לא מצאו בו ביטוי במפורש.

22.          כל שינוי בהוראה מהוראות הסכם זה ייעשה במסמך בכתב, חתום בידי הצדדים, שאם לא כן לא יהיה לו כל תוקף.

23.          נמנע צד להסכם זה לעשות שימוש בזכות הנתונה לו על פי הסכם זה, או לא השתמש בזכות כאמור במועד – לא יישב הדבר כוויתור מצידו על הזכות האמורה.

24.          על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז.

25.          הודעות על פי הסכם זה ימסרו בכתב לכתובות המפורטות במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בחלוף שלושה ימי עסקים ממועד מסירתה בסניף הדואר.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום:

 

 

טל לביא, עו"ד

בא כוח המבקש

  דני אטיאס, עו"ד

בא כוח המשיבה