תקנון אתר קולנוע לב – לרכישת כרטיסים,מנוים וצפיות מראש בשירות "לב בבית" באמצעות כרטיס אשראי\מנוי.
1. אתר טיקט לב (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המאפשר רכישת כרטיסים (להלן- "כרטיסים") לסרטים ולאירועים שונים המתקיימים בבתי קולנוע לב לרבות לצפייה בשירות "לב בבית"
האתר הינו בבעלות חברת בתי קולנוע לב בע"מ ומופעל על ידה.
2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: "לקוח") מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל
טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.
3. "פעולה באתר" משמעה – כל פעולה לשם רכישת כרטיסים המוצעים למכירה באתר.
תנאי השתתפות
4. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין,
הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
לגבי שירות "לב בבית" –  הצפייה והשימוש בשירות, במכשיר נייד, טאבלט או במחשב האישי, יהיו מוגבלים אך ורק לתחומי ישראל. אנו נשתמש בנתוני מיקום שיתקבלו מהציוד והתשתיות בהם תשתמשו לצורך סעיף זה. השירות אינו זמין מחוץ לישראל.
5. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקאן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר, הינו אישור של חברת האשראי, אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
פרטי הלקוח
7. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה,כתובת מלאה,דואר אלקטרוני,סלולרי ופרטי תשלום.
8. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. מבלי לגרוע
מן האמור לעיל, חברת בתי קולנוע לב שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז1977- והינה אסורה מכל וכל. בתי קולנוע לב שומרים לעצמם על הזכות לבטל, על פי
שיקול דעתם הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת בתי קולנוע לב.
הכרטיסים המוצעים באתר
10. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה יוצגו באתר הפרטים הבאים: שם הסרט, מקומות ההקרנה, מועדי ההקרנה ומחיר הכרטיס.
11. מחירי הכרטיסים נקבעים בהתאם למחירים הנהוגים בבתי הקולנוע, בתוספת עמלה של 3.9 ש"ח עבור כל כרטיס למעט מנויים וסרטין בשירות לב בבית אשר לא מחוייבים בעמלה בעת הזמנת
הכרטיסים .
12.השעה הנקובה בכרטיס הנה שעת תחילת ההקרנה, רשת בתי קולנוע לב שומרת לעצמה את הזכות להקרין לפני הסרט מקבץ של פרסומות וקדימונים באורך משתנה.
תשלום ע" הלקוח
13. חיוב הלקוח בגין מחיר הכרטיס או הצפיה בשירות "לב בבית"אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, באופן מיידי, לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.
ביטול
14. ניתן לבטל את ההזמנה עד שעה לפני תחילת ההקרנה(לא כולל אירועים מיוחדים כגון טרום בכורה, אירועי הרצאה וסרט, פלטינה וכד'), ביטול שיתקבל מאוחר יותר משעה לפני תחילת ההקרנה הנהלת בתי הקולנוע תפעיל את שיקול דעתה לגביי זיכוי \ החזר כספי . את הודעת
את הביטול יש לבצע באתר בלשונית ביטול\בדיקת הזמנה.
לגבי ביטול הזמנת סרט בשירות לב בבית, ההזמנה ניתנת לביטול כל עוד לא החלה הצפייה בסרט ביטול הזמנת סרט לצפייה, כמו גם כל פניה אחרת בנושא שירות לקוחות ל"לב בבית", יתבצע באמצעות משלוח הודעה בתיבת צור קשר באתר .
תנאים נוספים
15. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של קולנוע לב .
16. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של קולנוע לב – המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
17. כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים וכוללים מע"מ.
18. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או
באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל
פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית חברת בתי קולנוע לב להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.
19. במידה ותחול טעות בהדפסה, בפרטי הסרט, מועדי הקרנתו במחירו, בתנאי התשלום, או בקבלת נתונים מהלקוח רשאים בתי קולנוע לב לבטל את הרכישה הספציפית.
20. לא ישמרו מקומות מסומנים לאחר השעה הנקובה בכרטיס.
21. רשת בתי קולנוע לב שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור פרטי הסרט, או שנבצר מחברת בתי קולנוע לב לספק את השירות כפי שתואר בטעות
ו/או בשל קיומו של כוח עליון.
22. בתי קולנוע לב מקדיש ים משאבים ונוקט ים באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הלקוח מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי בתי קולנוע לב בעניין, ובלבד ש- בתי הקולנוע ,אכן נק טו באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
23. לגבי שירות "לב בבית" , עליכם לדאוג לחיבור לאינטרנט (תשתית וספק) ברוחב פס של לפחות 10MB , לחיבור לחשמל במידת הצורך ולמכשיר תקין לצפייה תכנים. שימו לב, ללא התשתיות שפורטו ייתכן כי השירות לא יעבוד כלל או יעבוד באיכות פחותה.
24. במסגרת "לב בבית" תוכלו לרכוש זכות לצפייה בתכנים מסוימים שיוצעו לכם בתשלום . הזכות לצפייה בתכנים אלה הינה חד פעמית, מוגבלת עד 5 מכשירים סימולטנית, ותתאפשר לפרק זמן של עד 48 שעות.
25. שירות "לב בבית" מיועד לשימושכם האישי והפרטי בלבד על פי הוראותינו ובכפוף לדין. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשירות, במידע ובתכנים הכלולים בו לצרכים מסחריים בעצמכם, או לאפשר זאת לאחר, ובכלל כך אין להשתמש בהם לצורך הקרנה או השמעה פומבית, להעמידם לרשות הציבור, לשדרם או להפיץ אותם, לשכפלם או להעתיקם, והכל אלא אם ניתנה לכם הסכמה מפורשת מקולנוע לב, מראש ובכתב. בכל מקרה, כל שימוש לצורך מסחרי בשירות ובתכנים הכלולים בו יחיל עליכם אחריות מלאה להשגת כל הרישיונות וההסכמות הדרושים לצורך כך, לרבות רישיונות מארגוני זכויות היוצרים והמבצעים, ויתר בעלי הזכויות.
26. אין לעשות בשירות "לב בבית" שימוש בלתי חוקי או שימוש המהווה הפרת הדין לרבות: שימוש המהווה עוולה, מטרד, הפרעה, פגיעה בצנעת הפרט, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני, שימוש בסימן מסחרי, העתקת מידע, פגיעה בזכויות יוצרים, או שימוש בביטויים פוגעניים או שאינם הולמים. עליכם להימנע מכל פעולה שעלולה להפריע לפעילות התקינה של רשת תקשורת כלשהי, לסכנה או להפריע לאחרים. בנוסף, אין להרשות לאחרים לעשות כן. מובהר בזאת כי שככל שתעשו שימוש אסור כאמור, תחול עליכם אחריות בלעדית ומלאה.
27. הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו מטעם קולנוע לב והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והלקוח יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו,
יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, ל- בתי קולנוע לב .
28. בתי קולנוע לב שומר ים על זכות ם לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח בגין כל עסקה שתיערך
לאחר שאותו תיקון יופיע בתקנון המעודכן שבאתר.
29. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת קולנוע לב .
30. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין קולנוע לב ללקוח, תהיה לבית המשפט המוסמך לכך בתחומי מדינת ישראל
31. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
32. פעוט עד גיל שנתיים פטור מתשלום ובתנאי שהשיבה תהיה במיקום נח ליציאה מהאולם במקרה של הפרעה.
33. במקרה של תקלה, ניתן לפנות  לבתי הקולנוע דרך מספר הטלפון *5155